Cégünkről

A Héka Kft. 1995-ben ala­kult. Fő te­vé­keny­sé­gi kö­re a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés és me­ző­gaz­da­sá­gi szol­gál­ta­tás. Cé­günk cca. 720 hek­tá­ron foly­tat szán­tó­föl­di nö­vény­ter­mesz­tést, és in­teg­rá­lunk ha­son­ló nagy­ság­ren­dű te­rü­le­tet is. 10.000 m²-es pa­lán­ta­ne­ve­lő­vel ren­del­ke­zünk. Ve­tő­mag­fel­dol­go­zás­ra egy 1000 m²-es üzem áll ren­del­ke­zés­re, ga­bo­na­tá­ro­lás­ra pedig egy 1500 m²-es sík­tá­ro­ló. Az em­lí­tett á­ga­za­tok­hoz kap­cso­ló­dó in­teg­rá­ci­ós te­vé­keny­ség­hez és szol­gál­ta­tá­sok­hoz szük­sé­ges gépi esz­kö­zök és be­ren­de­zé­sek dön­tő több­sé­gé­vel ren­del­ke­zünk, nagy­részt ma­gas kor­sze­rű­sé­gi mu­ta­tó­val.

Telephelyünk

E-mail: hekakft(kukac)gmail.com
Cím: Derecske, Móriczföld 0291/1
GPS: N 47.338818°
E 21.52979°

Váltás nagyobb térképre